«

»

Rendhagyó igealakok / Irregular verbs

A legfontosabb 80 ige / The most important 80 verbs

 

Infinitive (V1) Past Simple (V2) Past Participle (V3) Meaning
be was/ were been van
beat beat beaten üt
become became become válik valamivé
begin began begun kezd, kezdődik
bite bit bitten harap, csíp
blow blew blewn fúj
break broke broken tör
bring brought brought hoz
build built built épít
buy bought bought vesz valamit
catch caught caught elkap
choose chose chosen választ
come came come jön
cost cost cost kerül valamennyibe
cut cut cut vág
do did done csinál
draw drew drawn rajzol
drink drank drunk iszik
drive drove driven vezet
eat ate eaten eszik
fall fell fallen esik, zuhan
feed fed fed etet
feel felt felt érez
fight fought fought harcol
find found found talál
fly flew flown repül
forget forgot forgotten felejt
forgive forgave forgiven megbocsájt
freeze froze frozen fagy
get got got kap, szerez
give gave given ad
go went gone megy
grow grew grown nő, növeszt
have had had van valamije
hear heard heard hall
hide hid hidden elbújik, elrejt
hold held held tart (kézben)
hurt hurt hurt sért, sérül
keep kept kept tart (tárol)
know knew known tud, ismer
leave left left indul
lie lay lain fekszik
lose lost lost elveszít
make made made készít
mean meant meant jelent valamit
meet met met találkozik
pay paid paid fizet
put put put tesz, rak
read read read olvas
ride rode ridden lovagol
ring rang rung cseng, csenget
rise rose risen kel ( a nap)
run ran run fut
say said said mond
see saw seen lát
sell sold sold elad
send sent sent küld
shine shone shone süt (a nap)
shut shut shut bezár
sing sang sung énekel
sit sat sat ül
sleep slept slept alszik
speak spoke spoken beszél
spend

 

spent spent költ (pénzt),

tölt (időt)

spread spread spread terjed
stand stood stood áll
steal stole stolen lop
sweep swept swept seper
swim swam swum úszik
take took taken elvesz, visz
teach taught taught tanít
tear tore torn széttép
tell told told mesél
think thought thought gondol
throw threw thrown dob, hajít
understand understood understood ért, felfog
wake woke woken felkel
wear wore worn hord, visel
win won won nyer, győz
write wrote written ír

 

1 comment

  1. Roman

    There is apparently a bundle to realize about this. I assume you made some good points in features also.

Vélemény, hozzászólás?

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com